Fagområde

Offentlige anskaffelser

Metier Legal bistår i alle trinn i en anskaffelsesprosess – fra forberedelser til gjennomføring av konkurranse og etterfølgende kontraktsinngåelse.

Praktisk tilpasset rådgivning

Vi har også erfaring med å bistå i klageprosesser, herunder saker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Effektiv og praktisk tilpasset rådgivning er i mange tilfeller avgjørende for at anskaffelsen skal gi et hensiktsmessig resultat. Vi kjenner både oppdragsgiverrollen og leverandørrollen. Dette har gitt oss bredt innsyn i de avveininger oppdragsgiverne må foreta og ikke minst gitt oss gode forutsetninger for å se saker og problemstillinger fra ulike sider.

Råd ved valg av anskaffelsesstrategi og konkurranseform

Utarbeidelse og/eller kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og øvrige kontraktsdokumenter

Kunngjøring av anbudsforespørsler

Vurdering av eventuelle avvisningsspørsmål

Gjennomføring og/eller kvalitetssikring av oppdragsgivers evaluering og kontraktstildeling

Utarbeidelse og/eller kvalitetssikring av tildelingsbrev

Håndtering av innsynssaker/klagesaker

Prosedyre for de ordinære domstoler (midlertidig forføyning og krav om erstatning)

Evaluering av den utførte anbudsprosess i ettertid